Header logo is ei


2015


no image
Cosmology from Cosmic Shear with DES Science Verification Data

Abbott, T., Abdalla, F. B., Allam, S., Amara, A., Annis, J., Armstrong, R., Bacon, D., Banerji, M., Bauer, A. H., Baxter, E., others,

arXiv preprint arXiv:1507.05552, 2015 (techreport)

link (url) [BibTex]

2015

link (url) [BibTex]


no image
The DES Science Verification Weak Lensing Shear Catalogs

Jarvis, M., Sheldon, E., Zuntz, J., Kacprzak, T., Bridle, S. L., Amara, A., Armstrong, R., Becker, M. R., Bernstein, G. M., Bonnett, C., others,

arXiv preprint arXiv:1507.05603, 2015 (techreport)

link (url) [BibTex]

link (url) [BibTex]